Để quảng cáo trên trang web, hãy liên hệ admin@drlahlali.org

Trang web không lưu trữ các tài liệu quảng cáo sau:

  1. Các bài viết quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ, có liên kết đến và không được quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ.
  2. Các liên kết được tài trợ đến các bài viết có sẵn của trang web, bảo vệ.
  3. Các tài liệu quảng cáo về “bản chất hung hăng” (popup, popunder, clickunder).
  4. Tài liệu quảng cáo có tính chất khiêu dâm hoặc dẫn đến các trang có nội dung như vậy.
  5. Tài liệu quảng cáo gây hiểu lầm, mục đích là hoạt động gian lận.